Regulamin


§ 1 Definicje

W niniejszym dokumencie wykorzystane zostały następujące definicje, które występują w tekście jako wyrazy pisane wielką literą, w liczbie pojedynczej lub mnogiej.

 1. Operator - D4M Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-706, ul. Libelta 1a/2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304292, REGON 220597789, NIP 9570997791, adres email: kontakt@boxpoint.pl.
 2. Adres Operatora - Poznań 61-706, ul. Libelta 1a/2.
 3. Adres do korespondencji: Poznań 61-706, ul. Libelta 1a/2.
 4. Serwis – serwis internetowy, dostępny pod adresem www.boxpoint.pl, w ramach którego Operator udostępnia oferowane usługi.
 5. Regulamin - niniejszy regulamin będący zbiorem zasad stanowiących prawne podstawy korzystania z Serwisu.
 6. Przewoźnik – wyspecjalizowany podmiot świadczący w ramach prowadzonej działalności usługi przewozowe i pocztowe lub spedycyjne, któremu można złożyć zamówienie odbioru, przemieszczenia i doręczenia przesyłki w ramach Serwisu. Przewoźnicy, których usługi są dostępne w ramach Serwisu zostali wyszczególnieni w par.1.
 7. FedEx - FedEx Express Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 03-236, ul. Annopol 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357766.
 8. UPS - UPS Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 01-222, ul. Prądzyńskiego 1/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000036680.
 9. Paczkomaty - Inpost Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 30-552, ul. Wielicka 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759.
 10. InPost - Inpost Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 30-552, ul. Wielicka 28, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000543759.
 11. DHL - DHL Parcel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-823, ul. Osmańska 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631916.
 12. GLS - General Logistics Systems Poland sp. z o.o. z siedzibą w Głuchowie 62-052, ul. Tęczowa 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005009.
 13. DPD - DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-274, ul. Mineralna 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028368.
 14. Patron - Solid S.A. z siedzibą w Warszawie 02-676, ul. Postępu 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000283014.
 15. Orlen Paczka (Paczka w Ruchu) - „RUCH” S.A z siedzibą w Warszawie 03-236, ul. Annopol 17A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000020446.
 16. AmbroExpress - Ambro Express Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Przykona 62-731, ul. Przemysłowa 18, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000635536.
 17. Kurier - przedstawiciel Przewoźnika.
 18. Usługa – świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na podstawie Regulaminu i przy pomocy Serwisu usługa umożliwiająca Użytkownikowi złożenie zamówienia na odbiór, przemieszczenie i doręczenie Przesyłki przez Przewoźnika w ramach prowadzonej przez Przewoźnika działalności oraz na podstawie regulaminu Przewoźnika.
 19. Cennik – wykaz pobieranych przez Operatora opłat za oferowane usługi, dostępny w ramach Serwisu na stronie "Cennik".
 20. Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu, a w szczególności, która na zasadach określonych w Regulaminie składa zamówienie na oferowane przez Operatora usługi.
 21. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z Operatorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 22. Nadawca – podmiot wskazany przez Użytkownika jako upoważniony do nadania Przesyłki i/lub Przesyłki Paczkomatowej. Może być tożsamy z Użytkownikiem lub nie.
 23. Odbiorca – podmiot wskazany przez Użytkownika jako upoważniony do odbioru Przesyłki i/lub Przesyłki Paczkomatowej.
 24. Paczkomat – elektroniczna szafa depozytowa, której operatorem jest InPost Paczkomaty, umożliwiająca osobie upoważnionej nadawanie i/lub odbiór znajdujących się w nim Przesyłek Paczkomatowych. Aktualny wykaz Paczkomatów zamieszczony jest na stronie internetowej inpost.pl.
 25. Przesyłka – przesyłka towarowa  przyjęta przez przedstawiciela Przewoźnika od jednego Nadawcy w celu przemieszczenia i doręczenia do jednego Odbiorcy. 
 26. Przesyłka Paczkomatowa - przesyłka towarowa  o wadze powyżej 50 gram, którą należy umieścić w Paczkomacie w celu przemieszczenia i doręczenia do Paczkomatu odbiorczego w przypadku przesyłek krajowych lub doręczenia przez Kuriera do Odbiorcy w przypadku przesyłek międzynarodowych.
 27. Opakowanie – jednostkowe opakowanie zabezpieczające rzeczy na czas transportu.
 28. Paleta – jednostka transportowa o wymiarach podstawy 120 cm na 80 cm.
 29. Waga – całkowita masa Przesyłki lub Przesyłki Paczkomatowej wyrażana w kilogramach, dekagramach i gramach, na którą składa się waga zawartości przesyłki oraz waga jej Opakowania, a w przypadku przesyłek paletowych waga zawartości przesyłki oraz waga palety. 
 30. Dokument Transportowy – dokument zawierający szczegółowe dane dotyczące Nadawcy, Odbiorcy oraz parametrów Przesyłki lub Przesyłki Paczkomatowej, na podstawie którego Użytkownik może domagać się od Przewoźnika realizacji usługi pocztowej, przewozowej lub spedycyjnej. 
 31. Dzień Roboczy - każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 32. Usługa PrePaid - usługa, polegająca na zarejestrowaniu przez Operatora na Koncie PrePaid Użytkownika określonej, zamówionej przez Użytkownika liczby jednostek, które Użytkownik może wykorzystać do opłacenia usług oferowanych przez Operatora. Jedna jednostka równa jest 1,00 PLN. Użytkownik ma możliwość zakupu jednostek w częściach ułamkowych.
 33. Konto PrePaid – przypisane danemu Użytkownikowi konto, na którym rejestrowane są nabyte przez Użytkownika jednostki, przy pomocy których Użytkownik może opłacić usługi oferowane przez Operatora.
 34. Tpay.com - platforma płatności internetowych, której operatorem jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu 61-808, ul. Św. Marcin 73/6 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412357.

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz warunki świadczenia usług przez Operatora.
 2. Serwis jest prowadzony i administrowany przez Operatora.
 3. W ramach świadczonych usług Operator nie świadczy usług pocztowych oraz usług przewozowych regulowanych odpowiednio ustawą Prawo pocztowe, ustawą Prawo przewozowe oraz Konwencja CMR.
 4. W celu korzystania z Serwisu przez Użytkownika niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet,
  2. posiadanie przeglądarki internetowej w najnowszej wersji oprogramowania z włączoną obsługą aplikacji JavaScript i plików cookies,
  3. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),
  4. posiadanie programu umożliwiającego otwieranie plików zapisanych w formacie PDF, w celu odczytania dokumentów przesyłanych na adres e-mail Użytkownika i/lub udostępnianych w Serwisie.
 5. Operator zastrzega sobie prawo przerwania sesji połączenia z Użytkownikiem po upływie 20 minut od podjęcia przez Użytkownika ostatniej czynności w Serwisie.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Serwisie, Operator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych przesyłanych przez sieć Internet.

 

§3 Rejestracja konta i logowanie

 1. Rejestracja konta w Serwisie nie jest obowiązkowa, jednakże funkcjonalność Serwisu dla Użytkowników nieposiadających zarejestrowanego konta jest ograniczona.
 2. Rejestracja konta w Serwisie odbywa się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się w ramach Serwisu na stronie "Rejestracja" i kliknięciu przycisku "Zarejestruj". Alternatywnie Użytkownik może dokonać rejestracji konta podczas składania zamówienia na Usługę, w takim przypadku konto zostanie zarejestrowane w oparciu o dane Użytkownika podane w formularzu "Dane zleceniodawcy".
 3. Po wypełnieniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego i kliknięciu przycisku "Zarejestruj" lub złożeniu zamówienia na Usługę wraz z rejestracją konta na adres e-mail Użytkownika podany w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia Usługi jest wysyłany e-mail potwierdzający rejestrację konta.
 4. Jeśli rejestracja konta w Serwisie została dokonana przez Użytkownika w oparciu o formularz rejestracyjny dostępny na stronie "Rejestracja" to po pierwszym zalogowaniu do Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do uzupełnienia danych wymaganych do składania zamówień. Uzupełninie danych następuje poprzez wypełnienie formularza "Dane Konta".
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych przekazanych Operatorowi w procesie rejestracji konta oraz jest zobowiązany do ich każdorazowej aktualizacji w przypadku ich zmiany.
 6. Użytkownik posiadający zarejestrowane konto w Serwisie może zalogować się do Serwisu podając w formularzu logowania wskazany podczas procesu rejestracji adres e-mail oraz hasło.

 

§4 Składanie zamówień

 1. W ramach Serwisu Operator świadczy Usługę oraz Usługę PrePaid. Usługa PrePaid dostępna jest wyłącznie dla Użytkowników posiadających zarejestrowane konto w Serwisie.
 2. Użytkownik może dokonać zakupu usług oferowanych przez Operatora Serwisu poprzez złożenie zamówienia.
 3. Sposób składania zamówień na Usługę oraz Usługę PrePaid został opisany odpowiednio w par. 5 oraz w par. 6 Regulaminu.
 4. Złożenie zamówienia przez Użytkownika oznacza złożenie Operatorowi oferty zawarcia umowy na świadczenie przez Operatora na rzecz Użytkownika usług będących przedmiotem zamówienia.
 5. W przypadku Użytkownika, który złożył zamówienie poprzez jeden z dostępnych formularzy, które znajdują się na stronach Serwisu, niezwłocznie po otrzymaniu przez Operatora zamówienia, na adres e-mail Użytkownika wskazany w zamówieniu lub przypisany do konta Użytkownika w przypadku Użytkownika, który złożył zamówienie z wykorzystaniem konta Użytkownika zostaje wysyłana wiadomość e-mail od Operatora z potwierdzeniem otrzymania zamówienia przez Operatora.
 6. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail od Operatora z potwierdzeniem otrzymania zamówienia zostaje zawarta, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, umowa sprzedaży pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, na warunkach określonych w Regulaminie.
 7. Po opłaceniu przez Użytkownika zamówienia złożonego poprzez jeden z dostępnych formularzy, które znajdują się na stronach Serwisu, na adres e-mail Użytkownika wskazany w zamówieniu lub  przypisany do konta Użytkownika w przypadku Użytkownika, który złożył zamówienie z wykorzystaniem konta Użytkownika zostaje wysyłana od Operatora wiadomość e-mail z potwierdzeniem opłacenia zamówienia przez Użytkownika.
 8. Operator rozpoczyna świadczenie usługi zamówionej przez Użytkownika z chwilą otrzymania od Tpay.com potwierdzenia  o dokonaniu płatności przez Użytkownika za zamówioną usługę lub w przypadku wykorzystania przez Użytkownika jednostek z Konta PrePaid jako sposobu płatności z chwilą pobrania jednostek z Konta PrePaid przez Operatora.
 9. Usługa zamówiona przez Użytkownika ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez Operatora.

 

§5 Usługa

 1. Usługa jest dostępna zarówno dla Użytkowników posiadających zarejestrowane konto w serwisie jak i Użytkowników nie posiadających zarejestrowanego konta w Serwisie.
 2. W przypadku Użytkowników składających zamówienie poprzez formularz zamówienia znajdujący się w ramach Serwisu na stronie "Wyślij przesyłkę" złożenie zamówienia na Usługę odbywa się poprzez wypełnienie przez Użytkownika pól formularza. Po akceptacji przez Użytkownika danych podanych w formularzu zamówienia zostaje on przekierowany na stronę z podsumowaniem zamówienia. Zamówienie zostaje złożone przez Użytkownika i przesłane do Operatora po kliknięciu przez Użytkownika przycisku "Opłać zamówienie" na stronie podsumowania zamówienia.
 3. Złożenie zamówienia na Usługę przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją przez Użytkownika Regulaminu oraz regulaminu Przewoźnika wykonującego usługę pocztową, przewozową lub spedycyjną.
 4. Regulaminy Przewoźników są dostępne odpowiednio pod następującymi adresami:
  1. http://www.fedex.com
  2. http://www.ups.com
  3. http://inpost.pl
  4. https://www.dhl.com/pl-pl/
  5. https://gls-group.eu
  6. https://www.dpd.com/pl/pl/
  7. https://www.patronservice.pl
  8. https://www.orlenpaczka.pl/
  9. https://ambroexpress.pl
 5. W przypadku gdyby postanowienia Regulaminu były sprzeczne z postanowieniami któregokolwiek regulaminu Przewoźnika zastosowanie mają postanowienia Regulaminu.
 6. W przypadku gdy Użytkownik złożył zamówienie na Usługę poprzez formularz zamówienia znajdujący się w ramach Serwisu na stronie "Wyślij przesyłkę" do wiadomości e-mail, o której mowa w par. 4 ust. 7 dołączany jest komplet Dokumentów Transportowych. W przypadku Użytkowników posiadających zarejestrowane konto w Serwisie, którzy złożyli zamówienie na Usługę i ją opłacili komplet Dokumentów Transportowy dostępny jest również na koncie Użytkownika w Serwisie.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do wydrukowania otrzymanego kompletu Dokumentów Transportowych. W przypadku usług eksportowych świadczonych przez GLS oraz usług importowych świadczonych przez DPD komplet Dokumentów Transportowych zostanie doręczony przez Kuriera podczas odbioru Przesyłki. 
 8. Jeżeli w ramach otrzymanego kompletu Dokumentów Transportowych Użytkownik otrzymał wyłącznie etykiety przewozowe pierwszy egzemplarz etykiety przewozowej Użytkownik jest zobowiązany nakleić na Przesyłkę, natomiast drugi egzemplarz, podpisany przez Kurier, pozostawia dla siebie jako dowód nadania Przesyłki. 
 9. Jeżeli w ramach otrzymanego kompletu Dokumentów Transportowych Użytkownik otrzymał etykietę przewozową oraz inny dokument taki jak np. list spedycyjny lub protokół przekazania Przesyłki etykietę przewozową Użytkownik jest zobowiązany nakleić na Przesyłkę, natomiast jeden egzemplarz drugiego dokumentów, podpisany przez Kuriera, Użytkownik pozostawia dla siebie jako dowód nadania Przesyłki.
 10. Przesyłki są odbierane przez Kurierów w Dni Robocze w godzinach od 8.00 do 17.00. Użytkownik nie jest uprawniony do zawężania lub zmiany wyżej określonego zakresu godzinowego odbioru Przesyłki w jakiejkolwiek formie (np. poprzez naniesienie adnotacji o zawężonym zakresie godzinowym odbioru w polu "Uwagi" w formularzu zamówienia). Przesyłki Paczkomatowe są nadawane poprzez umieszczenie ich w wskazanym przez Użytkownika  w formularzu zamówienia Usługi Paczkomacie.
 11. Termin odbioru Przesyłki przez Przewoźnika, który został wskazany przez Użytkownika w formularzu zamówienia nie jest terminem gwarantowanym, a wyłącznie przewidywanym. 
 12. W przypadku Przesyłek Paczkomatowych nadanie przesyłki odbywa się poprzez umieszczenie przez Nadawcę Przesyłki Paczkomatowej w Paczkomacie wybranym przez Użytkownika w formularzu zamówienia. Kod umożliwiający umieszczenie Przesyłki Paczkomatowej w Paczkomacie znajduje się w treści Dokumentu Transportowego. Umieszczenie przesyłki w Paczkomacie musi nastąpić w terminie określonym w regulaminie InPost Paczkomaty, który dostępny jest pod adresem http://inpost.pl.
 13. W przypadku Przesyłek oznaczonych jako do nadania w punkcie nadawczym, nadanie przesyłki odbywa się poprzez dostarczenie ich do punktu nadawczego. Lista punktów nadawczych dostępna jest w formularzu zamówienia. Dostarczenie przesyłki do punktu nadawczego musi nastąpić w terminie określonym w regulaminie wybranego Przewoźnika.
 14. Nadawca jest zobowiązany oddać Kurierowi Przesyłkę lub umieścić ją w Paczkomacie w stanie umożliwiającym jej prawidłowy przewóz i wydanie bez ubytku i uszkodzenia.
 15. Na Użytkowniku oraz Nadawcy spoczywa obowiązek:
  1. dopasowania Opakowania pod względem wytrzymałości w zależności od rodzaju zawartości i Wagi Przesyłki lub Przesyłki Paczkomatowej oraz umieszczenie wewnątrz Opakowania zabezpieczeń, które uniemożliwią przemieszczanie się zawartości wewnątrz Opakowania,
  2. odpowiedniego oznakowania Przesyłki lub Przesyłki Paczkomatowej ze względu na specjalny charakter przewozu lub właściwości jej zawartości (adnotacja typu: „ostrożnie szkło”, „góra/dół” itp).
 16. Użytkownik oraz Nadawca odpowiadają za rozbieżność między treścią zadeklarowanych przez Użytkownika w formularzu zamówienia Usługi parametrów Przesyłki, a stanem faktycznym.
 17. Przewoźnik może sprawdzić czy stan faktyczny Przesyłki odpowiada oświadczeniom Użytkownika zawartym w formularzu zamówienia Usługi.
 18. Podanie w formularzu zamówienia Usługi przez Użytkownika danych dotyczących Nadawcy, Odbiorcy, parametrów Przesyłki i/lub parametrów Przesyłki Paczkomatowej, a w szczególności danych dotyczących kształtu, wymiarów i/lub Wagi Przesyłki niezgodnych ze stanem faktycznym uprawnia Operatora do naliczenia opłat zgodnych ze stanem faktycznym i obciążenia nimi Użytkownika zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 19. W przypadku odmowy przyjęcia Przesyłki przez Odbiorcę lub braku odbioru Przesyłki Paczkomatowej Przesyłka i/lub Przesyłka Paczkomatowa jest zwracana do Nadawcy na koszt Użytkownika. Opłaty za zwrot są naliczane przez Operatora zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 20. W przypadku Przesyłki, której doręczenie jest niemożliwe ze względu na błędne dane podane w formularzu zamówienia Usługi przez  Użytkownika Przesyłka jest zwracana do Nadawcy na koszt Użytkownika. Opłaty za zwrot Przesyłki są naliczane przez Operatora zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 21. W przypadku gdy Przesyłka nie może być dostarczona do Odbiorcy z przyczyn niezależnych od Przewoźnika, Przewoźnik lub Operator zawiadomi o tym Nadawcę i/lub Użytkownika z równoczesnym zapytaniem o dalsze dyspozycje. W przypadku braku wydania dyspozycji co do Przesyłki przez Nadawcę i/lub Użytkownika w czasie 24 godzin od powiadomienia, Przesyłka jest zwracana do Nadawcy na koszt Użytkownika. Opłaty za zwrot Przesyłki są naliczane przez operatora zgodnie z aktualnym Cennikiem.
 22. Przewidywanym terminem doręczenia Przesyłki krajowej w przypadku usług świadczonych przez FedEx, UPS, InPost Kurier, DHL, Patron, DPD, Orlen Paczka jest następny dzień roboczy od daty odbioru Przesyłki od Nadawcy lub punktu nadawczego, jednak z  zastrzeżeniem, iż nie jest to termin gwarantowany, a Przewoźnik doręczy Przesyłkę do Odbiorcy lub punktu odbiorczego w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej odbioru.
 23. Przewidywanym terminem doręczenia Przesyłki międzynarodowej w przypadku usług świadczonych przez DPD lub GLS jest siódmy dzień roboczy od daty odbioru Przesyłki od Nadawcy, jednak z zastrzeżeniem, iż nie jest to termin gwarantowany, a DPD lub GLS doręczy Przesyłkę do Odbiorcy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej odbioru.
 24. Przewidywanym terminem doręczenia krajowej Przesyłki Paczkomatowej jest drugi dzień roboczy od daty umieszczenia Przesyłki Paczkomatowej przez Nadawcę w Paczkomacie, jednak z zastrzeżeniem, iż nie jest to termin gwarantowany, a InPost Paczkomaty doręczy Przesyłkę do Paczkomatu, z którego może odebrać ją Odbiorca w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej umieszczenia w Paczkomacie przez Nadawcę.
 25. W przypadku wybrania przez Użytkownika, w formularzu zamówienia na stronie "Wyślij przesyłkę", GLS jako przewoźnika świadczącego usługę przewozu, bez względu na zadeklarowaną przez Użytkownika w sekcji "Ubezpieczenie" wartość Przesyłki odpowiedzialność GLS za utratę, uszkodzenie lub ubytek Przesyłki jest ograniczona do kwoty 8.33 SDR za każdy kilogram brakującej wagi brutto Przesyłki, jednakże nie wyższej niż rzeczywista wartość Przesyłki.

 

§6 Usługa PrePaid

 1. Usługa PrepPaid jest dostępna wyłącznie dla Użytkowników posiadających zarejestrowane konto w Serwisie.
 2. Złożenie zamówienia na Usługę PrePaid odbywa się poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza zamówienia znajdującego się w ramach Serwisu na stronie "Panel Klienta" w zakładce "Konto PrePaid". Zamówienie zostaje złożone przez Użytkownika i przesłane do Operatora po kliknięciu przez Użytkownika przycisku "Doładuj konto".
 3. Zasilenie Konta PrePaid jednostkami ma miejsce natychmiast po otrzymaniu przez Operatora potwierdzenia od Tpay.com o dokonaniu płatności przez Użytkownika za zamówioną Usługę PrePaid.
 4. Wykorzystanie przez Użytkownika jednostek z Konta PrePaid do opłacenia zamówionej usługi powoduje natychmiastowe przystąpienie Operatora do realizacji zamówionej usługi.
 5. Ważność jednostek na Koncie PrePaid wynosi 12 miesięcy od daty zaksięgowania jednostek na Koncie Prepaid.

 

§7 Zasady pakowania

 1. Zasady i sposoby pakowania przesyłek zostały szczegółowo określone w Załączniku nr 2 do Regulaminu. 

 

§8 Ograniczenia dotyczące usług świadczonych przez Przewoźników

 1. Ograniczenia dotyczące usług świadczonych przez Przewoźników zostały szczegółowo określone w Załączniku nr 2 do Regulaminu. 
 2. Operator Serwisu nie wyraża zgody na nadawanie przez Użytkowników oraz Nadawców przesyłek, których zawartość stanowią towary wyłączone z przewozu określone w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
 3. Operator Serwisu nie wyraża zgody na nadawanie przez Użytkowników oraz Nadawców przesyłek, których parametry przekraczają maksymalne dopuszczalne parametry określone w Załączniku nr 2 do Regulaminu.

 

§9 Ceny i warunki płatności

 1. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz wszelkie opłaty dodatkowe.
 2. Wszystkie opłaty są naliczane przez Operatora zgodnie z aktualnie obowiązującym Cennikiem lub cennikiem indywidualnym ustalonym przez Operatora i Użytkownika.
 3. Złożenie przez Użytkownika zamówienia poprzez Serwis oznacza akceptację aktualnie obowiązującego Cennika lub cennika indywidualnego ustalonego przez Operatora i Użytkownika.
 4. Operator Serwisu akceptuje następujące sposoby płatności:
  1. przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Operatora (płatność z góry) przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Tpay.com,
  2. przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Operatora (płatność z góry) jednostkami znajdującymi się na Koncie PrePaid, z tym wyjątkiem, że płatność za Usługę PrePaid nie może być dokonana przy użyciu jednostek znajdujących się na Koncie PrePaid.
 5. Użytkownik, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry za pośrednictwem serwisu płatności internetowych Tpay.com, powinien uiścić cenę zamówionej usługi  w ciągu 24 godzin od otrzymania od Operatora Serwisu wiadomość, o której mowa w § 4 ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
 7. Operator zastrzega sobie prawo do kompensaty przysługujących mu należności ze środkami pieniężnymi będącymi w posiadaniu Operatora.

 

§10 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Użytkowników będących Konsumentami.
 2. Użytkownik będący Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w par. 10 ust. 6 Regulaminu.
 3. Bieg terminu, o którym mowa w par. 10 ust. 2  Regulaminu rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 4. Użytkownik będący Konsument może odstąpić od umowy informując Operatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na Adres Operatora lub przesłanie tego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@boxpoint.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik możne złożyć korzystając z formularza, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), jednak skorzystanie z formularza, o którym mowa powyżej nie jest obowiązkowe.
 5. Do zachowania terminu, o którym mowa w par. 10 ust. 2 Regulaminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Jeżeli Użytkownik będący Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione przez Operatora do chwili odstąpienia przez Użytkownika od umowy jeżeli na wyraźne żądanie Konsumenta wykonywanie usługi przez Operatora rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Operatorem jeżeli Operator wykonał w pełni zamówioną usługę za wyraźną zgodą Użytkownika.

 

§11 Odpowiedzialność Operatora i reklamacje

 1. Operator ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie Usługi oraz Usługi PrePaid.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące usług, o których mowa w par. 11 ust. 1 Regulaminu lub nieprawidłowości w pracy Serwisu Użytkownik może złożyć Operatorowi na przykład:
  1. w formie elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@boxpoint.pl,
  2. pisemnie na Adres Operatora.
 3. Operator ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 4. Wszelkie reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem usługi przewozowej przez Przewoźnika, a w szczególności zagubieniem, uszkodzeniem lub ubytkiem Przesyłki i/lub Przesyłki Paczkomatowej należy składać bezpośrednio do Przewoźnika wykonującego usługę przewozu.
 5. Reklamacje zgłaszane do Przewoźnika powinny być składane z zastosowaniem procedury reklamacyjnej opisanej w regulaminie Przewoźnika wykonującego usługę przewozową.

 

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać między innymi z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego zmierzającego do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego między Konsumentem a Operatorem,
  2. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy pomiędzy Użytkownikiem będącym Konsumentem a Operatorem.
 2. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 3. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
 4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych  oraz miejskich rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
 5. Użytkownik będący Konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Operatorem od powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 

§13 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe podane przez Użytkownika są przetwarzane na zasadach określonych w Polityce prywatności, która stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

§14 Postanowienia końcowe

 1. W przypadku gdy Użytkownikiem jest Konsument, ewentualne postanowienia Regulaminu ograniczające prawa Konsumenta lub ograniczające odpowiedzialność Operatora względem Konsumenta nie mają zastosowania, chyba że przepisy prawa dopuszczają ich stosowanie.
 2. W przypadku gdy Użytkownikiem jest przedsiębiorca w sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku gdy Użytkownikiem jest przedsiębiorca strony zgodnie ustalają, iż wszelkie spory między stronami będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Gdańsku.
 4. Operator stosuje kodeks dobrych praktyk, którego treść znajduje się w ramach Serwisu na stronie "Kodeks dobrych praktyk".
 5. Wszystkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 - Polityka prywatności

Załącznik nr 2 - Parametry przesyłek

 

BoxPoint

Masz paczkę do wysłania? Z BoxPoint zamówisz usługi kurierskie online. Wszyscy kurierzy w jednym miejscu! Porównaj ceny usług, skorzystaj z prostego formularza i zamów kuriera.
Kontakt
Masz pytania?
Sprawdź pomoc
Napisz do nas
Obsługa Klienta:
Pn - Pt: 9.00 - 17.00
So - Nd: Nieczynne

Wszystkie prawa zastrzeżone D4M Sp. z o.o.
Płatności obsługuje tpay.com
   

Ta strona korzysta z plików cookies, zgodnie z Polityką Cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na działanie plików cookies, w zakresie zgodnym z bieżącymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Kliknij przycisk "Zamknij" aby ta informacja nie pojawiała się więcej.